Štipendiá a pôžičky

Zoznam štipendií, grantov a pôžičiek pre štúdium v zahraničí, o ktoré sa možno uchádzať na Slovensku a v Česku. Aktualizované v Októbri 2016.

Slovensko

Štipendiá a Granty

Nadácia SPP, štipendijný program Hlavička
Prispieva na zahraničné študijné a výskumné pobyty, stáže a letné školy po celej Európe. Podmienkou je predstavenie projektu „vedeckého, odborného alebo praktického charakteru“. Maximálna dĺžka trvania pobytu je 9 mesiacov.

Deadline: momentálne nie je vyhlásená žiadna nová výzva.

Nadácia Tatra Banky, program Študenti do sveta
Zvýhodňuje študentov práva, ekonómie, biznisu a informatiky. Granty sú poskytované maximálne na jeden rok do výšky 5000 EUR, požaduje sa študijný priemer do 1,8 a štúdium v druhom a vyššom ročníku vysokej školy. Grant je určený na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi realizovanými nad rámec bežného štúdia.

Deadline: momentálne nie je vyhlásená žiadna nová výzva.

Nadácia Provida, štipendijný program Krídla
Provida poskytuje štipendiá a študentské pôžičky určené na štúdium na zahraničných vysokých školách. Úspešnými uchádzačmi o štipendiá sú študenti, ktorí majú ambíciu spoločensky sa angažovať a majú silný potenciál ísť príkladom svojmu okoliu i širšej spoločnosti. Medzi troch najlepších uchádzačov bude rozdelených 3 000 EUR, navyše s možnosťou študentskej pôžičky do výšky 3 000 EUR.

Deadline: momentálne nie je vyhlásená žiadna nová výzva.

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis
AXA Fond prerozdeľuje 25 000 € medzi talentovaných študentov, ktorým v rozvíjaní talentu bráni nepriaznivá sociálna situácia. Maximálna výška grantu je 2 000 EUR. Hlavné oblasti podpory sú veda a výskum (ekonómia, fyzika, chémia, matematika, biológia, atď.).

Deadline: momentálne nie je vyhlásená žiadna nová výzva.

Národný štipendijný program
Štipendium je určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania.  Študenti a doktorandi prijatí na celé štúdium 2. alebo 3. stupňa v zahraničí nie su oprávnení uchádzať sa o štipendium. Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách.

Deadline: 31. október 2016

Grantový program na posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe
Cieľom je prilákať mladých ľudí s titulmi z kvalitných zahraničných univerzít do verejnej správy. V rámci grantového programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov. Po skončení je potrebné odpracovať si na pozícii v štátnej správe minimálne tri roky.

Deadline: momentálne nie je vyhlásená žiadna nová výzva.

Pôžičky

Fond na podporu vzdelávania
Pôžičky sú určené pre študentov všetkých stupňov VŠ štúdia. Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa je 2 300 EUR, pre študentov III. stupňa 4 500 EUR. Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2016/2017 je 0,89% p.a.. Splácanie pôžičky začína po ukončení štúdia a lehota splatnosti je minimálne 5 rokov a maximálne 10 rokov

Deadline: 31. október 2016

Česko

Štipendiá

Nadace Zdeňka Bakaly
Program Scholarship udeľuje niekoľko plných štipendií ročne najtalentovanejším študentom. Z takmer dvoch stoviek uspeje len približne dvadsať študentov ročne.

Deadline: momentálne nie je vyhlásená žiadna nová výzva.

Stipednia Martiny a Tomáše Krskových
Plné štipendiá na školné na jeden rok magisterského štúdia na desiatich popredných zahraničných univerzitách.

Deadline: v súčasnosti prijímajú prihlášky, pre detaily napíšte na Info@krsekfoundation.cz.

Nadace pro rozvoj vzdělání
Štipendium pre českých a slovenských šudentov bakalárskeho alebo magisterského stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí idú na Erazmus alebo iný krátkodobý študijný pobyt na zahraničnej univerzite. Štipendium je určené prednostne pre študentov technických odborov.

Deadline: Uzávierka žiadosti je vždy prvý týždeň mesiaca.

The Kellner Family Foundation
Projekt University poskytuje štipendium počas celej dĺžky bakalárskeho štúdia na zahraničnej univerzitne. Štipendium je otvorené pre študentov všetkých odborov, podmienkou sú výborné akademické výsledky, zohľadňuje sa tiež spoločenská angažovanosť a sociálne zázemie študenta.

Deadline: Žiadosť je otvorená.